1. Home
  2. »
  3. Privacybeleid

Thuisverpleging Bruno De Ceuster Privacy policy

‘Thuisverpleging Bruno De Ceuster’ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, en hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt de gegevens in overeenstemming met de vigerende Belgische en Europese wetgeving.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze website: http://brunodeceuster.net onder rubriek “contacteer ons”, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Wij beschikken over uw gegevens wanneer u gebruik maakt of wenst gebruik te maken van onze dienstverlening en u ons uw gegevens meedeelt in het kader van een overeenkomst of een aanvraag voor hulp- of dienstverlening. Ook derden kunnen als doorverwijzer uw gegevens aan ons doorgeven in het kader van een zorgaanvraag.

‘Thuisverpleging Bruno De Ceuster’ gebruikt uw gegevens om een optimale dienstverlening te kunnen voorzien. Uw gegevens kunnen echter ook gebruikt worden om u te informeren over ‘Thuisverpleging Bruno De Ceuster’. Indien u deze informatie niet wenst, kan u dit melden via brunodeceuster@skynet.be.  

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van verwerkers van ‘Thuisverpleging Bruno De Ceuster’ en in het geval om uw zorgkwaliteit te verzekeren. De verwerkers en organisaties naar wie wij doorverwijzen in geval van zorggarantie beschikken slechts over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en zijn slechts toegelaten deze te gebruiken voor de correcte uitvoering van hun opdracht.


 

Over welke rechten beschikt u

U kan zich beroepen op alle rechten krachtens het Belgische recht en in het bijzonder op de onderstaande niet limitatieve lijst.

  • U mag kosteloos uw gegevens opvragen om ze te controleren of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Na controle van uw identiteit zal ‘Thuisverpleging Bruno De Ceuster’ ingaan op uw verzoek, en dit binnen de 30 dagen.

  • Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.

  • Na stopzetting van de hulp- en dienstverlening mag u ook vragen uw gegevens te laten verwijderen. Na controle van uw identiteit zal dat ook gebeuren tenzij ze krachtens een specifieke wet of overeenkomst verder bewaard moeten worden.


 

Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers binnen het samenwerkingsverband.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan onze medewerkers binnen het samenwerkingsverband en andere aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.


Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking vermeld in deze verklaring. Uw persoonsgegevens zullen ook worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 


Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Daarom voorzien wij de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Zoals de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

 


Hoe om te gaan met aanpassingen aan deze verklaring

Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze Verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij Uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

 


Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

  • Commissie voor bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission@privacycommission.be

 


Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke

  • Thuisverpleging Bruno De Ceuster

Doornstraat 55

2610 Antwerpen – Wilrijk

België

0475/31.52.02

brunodeceuster@skynet.be